Nyheter


Här kan du läsa nyheter om vad som händer på Industridoktorn just nu!

Gassniffar-roboten Gaston är redo för drift!

Nyhet: Gassniffar-roboten Gaston är redo för uppdrag!

Gaston, vår nya luktsniffar-robot är nu klar för drift och hårt arbete på industrier och ute i miljön!

Den använder GPS, sensorer och fluidik för att spåra lukter. Gaston kan till och med preparera den sniffade gasen för bättre detektion och spara prover för senare labb-analys. För att kartlägga lukter så ta bara ut Gaston på promenad eller sätt den på ett fjärrstyrt fordon och följ skapandet av en responskarta i molnet. Lämna den på ett ställe i en månad för att mäta emissioner över tid, bestämma total emissionsbelastning, ta reda på om exponeringsgränser överskrids och spara lukter automatiskt.

Läs mer om Gaston och dess funktioner här.

Nytt patent publicerat – alger ersätter mikroplast i färg

Mikroskopiska plastpartiklar används ofta som bindemedel i färg och denna källa till mikroplast glöms ofta av. I november godkändes och publicerades ett nytt patent som innebär att sfäriska alger kan ersätta mikroplast i färgformuleringar. Algerna har egenskaper som gör att de fungerar som bindemedel. Det går även att ersätta det oftast gröna pigmentet i algcellerna till ett annat pigment, som exempelvis bilden ovan visar, där gröna Chlorella-alger fått en röd kulör. Detta ger stora möjligheter till olika färgnyanser, där mikroplast ersätts med ett helt naturligt material och där sfäriska algers ytkemi och beständighet utnyttjas. Patentet ägs av Mounid AB. Uppfinnare är Industridoktorn-forskarna Niklas Strömberg och Susanne Ekendahl tillsammans med Mounids ägare Ida Näslund. Detta är ett tydligt exempel på hur Industridoktorns forskare jobbar kring patent.

Prototyp Göteborg

Sommaren 2023

Att Göteborg fyller 400 år har firats den 2 juni – 3 september 2023. Firandet anordnades av Göteborg Stad med projektledning av Göteborg & Co. Under festligheterna har vi visat upp vår prototyp av odling av mikroalger. Algerna har växt till sig fint under sommaren och ett sediment har bildats! Prototypen har nu flyttats till vårt eget labb för fortsatt demonstration.

Mikroalger bildar sediment

Prototyp Göteborg – Industridoktorn demonstrerar odling av mikroalger. Prototypen har använts i industriell pilotskala!

Mikroalger är mikrometerstora organismer som var och en inte syns med blotta ögat. Många tillsammans kan man se som en grön eller brunaktig färg i vatten (flytande kallas de för växtplankton) eller på olika ytor som exempelvis husväggar. De lever av solljus, vatten, koldioxid från luften och mineraler som de omvandlar via fotosyntes till biomassa och syrgas. De är mycket effektivare än växter (alger är egentligen inte växter) på att snabbt producera mycket biomassa på liten yta och producerar ca hälften av all syrgas på jordklotet!

Den fossila olja som vi använder kommer till allra största delen från mikroalger. När man förbränner oljan, t. ex. i form av diesel och bensin, så släpps den koldioxid som mikroalgerna bundit in för ända upp till 1 miljard år sedan ut till atmosfären igen och ger upphov till växthuseffekten. Förutom att använda algerna som ett sätt att återigen fixera koldioxid från luften eller industriutsläpp så kan de små cellerna odlas i stor skala och ge livsmedel, foder, läkemedel, plast, färg och mycket annat. Mikroalger är fantastiska!

Prototypen

Industridoktorns prototyp demonstrerar processerna med både tillväxt av alger och sedimentering i vattenpelaren. I det höga odlingsröret växer en grön mikroalg som heter Chlorella vulgaris, en art som är enkel att odla och det sker också globalt i kommersiell skala. Näringen som algerna får i prototypen består av vanligt trädgårdsgödsel som innehåller kväve, fosfor och spårämnen. Belysningen ger ljusenergi och bubblingen av luft ger både koldioxid för tillväxten och viss omrörning i det övre skiktet. I den nedre delen av röret är omrörningen med avsikt låg för att simulera botten på en sjö eller ett hav. Allt eftersom cellerna blir fler blir också biomassan tyngre och sjunker långsamt till botten och bildar ett sediment, som byggs tjockare och tjockare med tiden.

Torkat energirikt sediment av mikroalger

I pilotskala har vi odlat vid industri (pappersbruk, blysmältverk) med rökgas som koldioxidkälla och solljus. Då skördas biomassan energieffektivt en gång per år. När sedimentet därefter torkas bildas en svartgrön kaka som består av kolhydrater, proteiner och lipider (fett) och är mycket energirik. Kakan kan ge en föreställning av hur sedimenterad biomassa, som i naturen får ligga under högt tryck under lång tid utan fullständig nedbrytning på havsbotten, bildar fossil olja.

Se gärna Forskning och framstegs artikel om hur det var tänkt att fungera för att rena bly och se sedan tv4 reportaget från Bolidens blysmältverk hur algerna verkligen kunde användas över förväntan för att rena bly och binda koldioxid.

Se fliken ”Forskning och projekt” för exempel på praktiska applikationer där mikroalger och cyanobakterier används. https://industridoktorn.se/forskning/


Forskningslabbet som drivs av solen!

Maj 2023

Inte bara Industridoktorns labb utan större delen av fastigheten med verkstad, gym och kontor är nu soldrivet.

Vi på Industridoktorn har byggt ett av de mest energisnåla labben som finns, med ett fläktsystem som endast drar som en liten mikrougn på 800 W. Dock är energisnålhet en sak och vilket energislag som ger energin en annan. Labbet har därför fått installerat solpaneler på hela 31 kW på taket som vetter mot syd. Detta motsvarar driften av 38 mikrovågsugnar. Vår nya favoritenhet är LMVE, dvs liten mikrovågsugnsekvivalent!

Energin från solen är planerad att täcka omkring 80% av hela fastighetens årsenergiförbrukning samt förser även två laddstolpar med ström. Det är superkul att vår fastighetsägare Sörgårdskile AB satsar så här…fast det är klart, solen skiner ju alltid på Björkö!

Industridoktorn – Sveriges enda soldrivna laboratorium?

Solpaneler som förser Industridoktorns laboratorium med energi

Industridoktorns laboratorium klassat i skyddsnivå 2

April 2023

Nyligen fick vi en inspektion från Arbetsmiljöverket (med strålande resultat) som tittade på vårt renrum för hantering av mikrober samt dokumentation och arbetssätt, men vad betyder detta med riskklassning och skyddsnivåer egentligen?

Smittämnen klassificeras i fyra riskklasser med utgångspunkt i deras förmåga att infektera människor och orsaka sjukdom. Hanteringen av mikrober i riskklass 2-4 är anmälningspliktigt och reglerat av Arbetsmiljöverket.

Riskklass 1 omfattar mikroorganismer som inte är smittämnen och arbetet med dem behöver inte anmälas eller har krav på särskild hantering. I riskklass 2 finns smittämnen som kan infektera människor men som inte ger bestående sjukdom eller så kan sjukdomen botas eller förebyggas effektivt. De farligaste smittämnena tillhör riskklasserna 3 och 4. Den nu bekanta Sars Cov-2 tillhör riskklass 3 och Ebola tillhör riskklass 4.

Av naturliga skäl ställs det motsvarande krav på labbens skyddsnivå. Labb med skyddsnivå 2 och 3 är relativt vanliga men för skyddsnivå 4 finns det endast ett labb i Norden som klarar det. Vi pratar om en separat helt isolerad byggnad, ”rymddräkter”, luftslussar och sprit i stora mängder (intressant kombination…).

Provtryckning och kontroll av våra Hepa-luftfilter har visat godkänt så nu är vi igång med mikrobiologin på allvar. Bland annat innebär det att vi kan verifiera att våra nya övervakningsrobotar mäter virus och bakterier på rätt sätt.

Industridoktorns laboratorium är godkänt för arbete med riskklass 2-mikrober