Prislista för analyser och tjänster


Jonkromatografi används på Industridoktorn för avancerade kemiska analyser

Vår specialitet är att utveckla helt nya analysmetoder och sätta upp ovanliga standardmetoder. Vi mäter även ämnen i svåra provmatriser*, som andra labb inte tar in och utför raffinering/upparbetning# av utgångsmaterial i tillräcklig mängd för prototyper/demoprodukter. Nedan hittar du vår prislista för analyser och tjänster. Du kan också se om din applikation finns (Analys-sök) hos någon av de kommersiella laboratorierna som utför standardiserade analyser i fördefinierade matriser.

Återkommande analyser (ex. moms)¤

Biologiska analyser 289-3098 kr/prov

 • Ljusmikroskopi för mögelförekomst, 289 kr/prov
 • Cellräkning räknekammare, 289 kr/prov
 • Antal koliformer samt E. coli i vatten, odling, 447 kr/prov
 • ATP-mätning, vattenprov, 840 kr/prov
 • DNA/RNA-extraktion vatten, 1964 kr/prov
 • qPCR E. coli-detektion vatten, Ct, 2678 kr/prov
 • RT-LAMP Covid-detektion vatten, 2772 kr/prov
 • qPCR Covid-detektion vatten, Ct, 3098 kr/prov

Elektrokemi 150-263 kr/prov

 • Konduktivitet, 150 kr/prov
 • pH, 150 kr/prov
 • Redox (orp), 263 kr/prov
 • Syrgas, 263 kr/prov

Gaskromatografi med masspektrometri (GC-MS) 1155-1680 kr/prov

 • GCMS – Enstaka ämne (endast analys), 1155 kr/prov
 • ATD-GCMS – Enstaka ämne (endast analys), 1365 kr/prov
 • GCMS – Översiktsanalys (endast analys), 1365 kr/prov
 • VOC ATD-GCMS – Översiktsanalys (endast analys), 1680 kr/prov

Jonkromatografi (IC) 510-2468 kr/prov

 • IC – Anjoner (F, Cl, Br, NO3, (NO2), PO4, SO4), 510 kr/prov
 • IC – Katjoner (Li, Na, NH4, K, Mg, Ca, Sr, Ba), 510 kr/prov
 • IC – Näringsämnen (NH4, NO3, NO2, PO4), 620 kr/prov
 • IC – Organiska syror (1 st valfri C1-C4), 850 kr/prov
 • IC – Organiska syror C1-C4, 1670 kr/prov
 • IC – Kloranjoner IC (Cl-,ClO2-,ClO3- ClO4-), 1890 kr/prov
 • IC – Persulfat, 2468 kr/prov

Provupparbetningar 263-16 800 kr/prov

 • Upparbetning enkel, 263 kr/prov
 • Upparbetning svår, 945 kr/prov
 • Uppkoncentrering, 945 kr/prov
 • SPE typiskt, 945 kr/prov
 • Upparbetning svåra prover för DNA-extraktion, 1360 kr/h
 • Upparbetning GCMS, 1360 kr/h
 • Preparationskolonn, 1995 kr/prov
 • Soxhlet – 500 ml uppställning och extraktion i 16 h,  2415 kr/prov
 • Vakuumdestillation max 1500 ml ”crude” per omgång, 5145 kr/omgång
 • Vakuumdestillation 6000 ml ”crude”, 16 800 kr

Spektroskopi 510-2940 kr/prov

 • Spektrofotometri (Absorbans, ett scan), 510 kr/prov
 • Spektrofluorometri (Fluorescens, ett scan), 510 kr/prov
 • Raman (bulkmätning), 1103 kr/prov
 • FTIR enkelprov + databassök (>30 000), 1654 kr/prov
 • FTIR triplikat + databassök (>30 000), 2100 kr/prov
 • Spektrofluorometri (Fluorescenskarta), 2940 kr/prov

Titreringar 473-1600 kr/prov

 • Titrering enkel, 473 kr/prov
 • Titrering syrgas Winkler, 473 kr/prov
 • Titrering svår, 1313 kr/prov
 • Karl Fischer – coulometrisk vattentitrering (direkt), 800 kr/prov
 • Karl Fischer – coulometrisk vattentitrering (ugnsmetod), duplikat 1600 kr/prov

Kemisk övervakning (robotar)

 • Hyra av övervakningsrobot 22 500 kr/vecka 1, därefter 11 250 kr/följande vecka

Vätskekromatografi (HPLC), 1050 kr/prov

Standarder och analysprogram för specifika frågor

Fria syror

ISO 7327 Fria syror in syra-anhydrider, 2095 kr/prov

Analysprogram för PUR och dess nedbrytningsprodukter

ISO-17734-1 & ISO-17734-2, Industridoktorns modifierade metod för samtidig bestämning av amino-isocyanater och isocyanater. Metoden kan användas för både luft och fasta prover, t. ex PUR-skum. Pris med reservation för extra provberedningskostnad, 5245 kr/prov.

Övrigt

Startkostnad 1360 kr

Timtaxa 2024, 1360 kr/h

Kurs 4 timmar, 12 600 kr

Teknisk granskning inom kemi och mikrobiologi, från 15 000 kr


Analys-sök

Kolla upp analyspriser på de kommersiella laboratorierna för en standardiserad bestämning i fördefinierade matriser.

Stora globala laboratorier
ALS (generell)
Eurofins (generell)
SGS (generell)

Specialiserade svenska laboratorier
Uppsala vatten (vatten)
Karlshamnsverkets laboratorium | Uniper (olja)
Universitetssjukhuset Örebro (luft)

Analysförmedling
Measurelabs

*Med provmatris menas typ av prov tex. fast, flytande, gasformigt eller mer specifikt såsom t.ex. fällning, olja, slam eller plast. För att erbjuda detta behövs en ordentlig verktygslåda bestående av analystekniker, och inte minst så kallade upparbetningar som vi utför till så låg kostnad som möjligt.

#Med upparbetning menas den process som skall till innan provet kan analyseras på våra analysinstrument. Upparbetning kan tex. handla om malning , siktning, filtrering, destillation, extraktion, separation eller indunstning.

¤ För att veta vad det kostar för just din applikation får du alltid en mycket specificerad offert att ta ställning till innan arbetet startar, men ibland måste man veta ungefär vad olika tekniker och metoder kostar för budgetarbete, forskningsansökningar eller upphandlingar. Detta är ofta mycket svårt att få klarhet i så därför listar vi våra priser öppet så att de därtill kan jämföras. Det är också dessa priser via använder oss av när vi räknar på ett uppdrag till dig. En poäng är det går att anpassa kostnaderna efter budget både upp och ner samt att man ser vad det är som är kostsamt när man sätter upp en ny metod och vad sedan varje prov kostar när metoden väl är uppsatt.