Analyser


Vår specialitet är att utveckla helt nya analysmetoder och sätta ovanliga standardmetoder. Vi mäter även ämnen i svåra provmatriser*, som andra labb inte tar in och utför raffinering/upparbetning# av utgångsmaterial i tillräcklig mängd för prototyper/demoprodukter. Se även våra analysprogram för tex. ”sjuka hus” och uppsatta standardmetoder som inte är så vanliga.

Återkommande metoder (ex. moms)¤

Biologiska analyser 275-2950 kr/prov

Ljusmikroskopi för mögelförekomst, 275 kr/prov

Cellräkning räknekammare, 275 kr/prov

Antal koliformer samt E. coli i vatten, odling, 425 kr/prov

ATP-mätning, vattenprov, 800 kr/prov

DNA/RNA-extraktion vatten, 1870 kr/prov

qPCR E. coli-detektion vatten, Ct, 2550 kr/prov

RT-LAMP Covid-detektion vatten, 2640 kr/prov

qPCR Covid-detektion vatten, Ct, 2950 kr/prov

Elektrokemi 114-250 kr/prov

Konduktivitet, 114 kr/prov

pH, 250 kr/prov

Redox (orp), 250 kr/prov

Syrgas, 250 kr/prov

Gaskromatografi med masspektrometri (GC-MS) 1100-1600 kr/prov

GCMS – Enstaka ämne (endast analys), 1100 kr/prov

ATD-GCMS – Enstaka ämne (endast analys), 1300 kr/prov

GCMS – Översiktsanalys (endast analys), 1300 kr/prov

VOC ATD-GCMS – Översiktsanalys (endast analys), 1600 kr/prov

Jonkromatografi (IC) 485-2350 kr/prov

IC – Anjoner (F, Cl, Br, NO3, (NO2), PO4, SO4), 485 kr/prov

IC – Katjoner (Li, Na, NH4, K, Mg, Ca, Sr, Ba), 485 kr/prov

IC – Näringsämnen (NH4, NO3, NO2, PO4), 590 kr/prov

IC – Organiska syror (1 st valfri C1-C4), 1240 kr/prov

IC – Organiska syror C1-C4, 1590 kr/prov

IC – Kloranjoner IC (Cl-,ClO2-,ClO3- ClO4-), 1800 kr/prov

IC – Persulfat, 2350 kr/prov

Provupparbetningar 250-16 000 kr/prov

Upparbetning enkel, 250 kr/prov

Upparbetning svår, 900 kr/prov

Uppkoncentrering, 900 kr/prov

SPE typiskt, 900 kr/prov

Upparbetning svåra prover för DNA-extraktion, 1295 kr/h

Upparbetning GCMS, 1295 kr/h

Preparationskolonn, 1995 kr/prov

Soxhlet – 500 ml uppställning och extraktion i 16 h,  2300 kr/prov

Vakuumdestillation max 1500 ml ”crude” per omgång, 4900 kr/omgång

Vakuumdestillation 6000 ml ”crude”, 16 000 kr

Spektroskopi 485-2800 kr/prov

Spektrofotometri (Absorbans, ett scan), 485 kr/prov

Spektrofluorometri (Fluorescens, ett scan), 485 kr/prov

Raman (bulkmätning), 1050 kr/prov

FTIR enkelprov + databassök (>30 000), 1500 kr/prov

FTIR triplikat + databassök (>30 000), 2000 kr/prov

Spektrofluorometri (Fluorescenskarta), 2800 kr/prov

Titreringar 450-1495 kr/prov

Titrering enkel, 450 kr/prov

Titrering syrgas Winkler, 450 kr/prov

KF – coulometrisk vattentitrering (direkt), 950 kr/prov

Titrering svår, 1250 kr/prov

KF – coulometrisk vattentitrering (ugnsmetod), 1495 kr/prov

Vätskekromatografi (HPLC), 1000 kr/prov

Övrigt

Startkostnad, 1295 kr

Timtaxa 2023, 1295kr/h

Kurs 4 timmar, 12 000 kr


*Med provmatris menas typ av prov tex. fast, flytande, gasformigt eller mer specifikt såsom t.ex. fällning, olja, slam eller plast. För att erbjuda detta behövs en ordentlig verktygslåda bestående av analystekniker, och inte minst så kallade upparbetningar som vi utför till så låg kostnad som möjligt.

#Med upparbetning menas den process som skall till innan provet kan analyseras på våra analysinstrument. Upparbetning kan tex. handla om malning , siktning, filtrering, destillation, extraktion, separation eller indunstning.

¤ För att veta vad det kostar för just din applikation får du alltid en mycket specificerad offert att ta ställning till innan arbetet startar, men ibland måste man veta ungefär vad olika tekniker och metoder kostar för budgetarbete, forskningsansökningar eller upphandlingar. Detta är ofta mycket svårt att få klarhet i så därför listar vi våra priser öppet så att de därtill kan jämföras. Det är också dessa priser via använder oss av när vi räknar på ett uppdrag till dig. En poäng är det går att anpassa kostnaderna efter budget både upp och ner samt att man ser vad det är som är kostsamt när man sätter upp en ny metod och vad sedan varje prov kostar när metoden väl är uppsatt.